Regulamin

1.  DEFINICJE

ADRES POCZTOWY

imię i nazwisko lub nazwa instytucji, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer budynku oraz numer lokalu (w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice – numer nieruchomości).

ADRES ZWROTU I REKLAMACJI TOWARU:

Oko na dziecko Oliwia Ćwiklińska Maja Błażkiewicz Spółka cywilna, Śląska 43a/108, 70-431 Szczecin, NIP 8513303690

DANE KONTAKTOWE:

kontakt@okonadziecko.pl

tel: 534 982 111 (od poniedziałku do piątku w godz.10-18 )

DOSTAWA

rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem okonadziecko.pl/zamowienia

DOWÓD ZAKUPU

rachunek lub faktura wystawione zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 685 z późn. zm.) i innymi stosownymi przepisami prawa.

KARTA PRODUKTU

pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

KLIENT

osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KODEKS CYWILNY

ustawa z dnia 23 kwietnia 2964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020r. poz. 1740 z późn. zm.).

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK

zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jedn. Dz.U z 2017r. poz. 2070 z późn. zm.)

KONSUMENT

kupujący będący osobą fizyczną dokonującą u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KOSZYK

lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

KUPUJĄCY

zarówno klient, jak i konsument

MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU

adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

MOMENT WYDANIA PRODUKTU

moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie produkt w posiadanie.

PLATFORMA INTERNETOWA ODR

unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr

PŁATNOŚĆ

metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem okonadziecko/strona/platnosci. Płatność online- podmiotem świadczącym obsługę płatności online jestA. Dostępne formy płatności: karty płatnicze Visa, Visa Electron, MasterCard. MasterCard Electronic, Maestro.

PODMIOT UPRAWNIONY

podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r. poz. 1823 z późn, zm.)

PRAWO KONSUMENCKIE

ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta  (tekst jedn. z 2020r. poz. 287 z późn. zm.)

PRODUKT

rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

PRZEDMIOT UMOWY

produkty i dostawa będące przedmiotem zamówienia.

PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA

przedmiot umowy.

PUNKT ODBIORU

miejsce wydania produktu nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

REJESTR UOKIK

rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, dostępny pod adresem:https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

SKLEP

serwis internetowy dostępny pod adresem okonadziecko.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

SPRZEDAJĄCY

Oko na dziecko Oliwia Ćwiklińska Maja Błażkiewicz Spółka cywilna, Śląska 43a/108, 70-431 Szczecin, NIP 8513303690

SYSTEM

zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

TERMIN REALIZACJI

podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

UMOWA

umowa zawierana na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (w przypadku Konsumentów) i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (w przypadku Klientów)

WADA

zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna

WADA FIZYCZNA

niezgodność produktu z umową, a w szczególności jeśli produkt:

1. nie ma on właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Kupującego,

3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4. został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym

WADA PRAWNA

sytuacja, kiedy produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

ZAMÓWIENIE

oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj, rozmiar i ilość nabywanych produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania produktów, dane Kupującego – zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2.  WARUNKI OGÓLNE

Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

Sprzedający zobowiązuje się działać z należytą starannością i dostarczać produkty wolne od wad.

Ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.


Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

Kupujący zobowiązany jest do:

1.niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

2.korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

3.niepodejmowania działań takich, jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

3.korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

5.korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

6.korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety

3.  ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. dodanie do koszyka produktu;
    1. wybór rodzaju dostawy;
    2. wybór rodzaju płatności;
    3. wybór miejsca wydania produktu;
    4. potwierdzenie złożenia w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM”.

Zawarcie umowy z Kupującym następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia  zamówienia Kupującego do realizacji. Sprzedający do przesłanego Kupującemu w formie elektronicznej potwierdzenia dołącza wybrany przez Kupującego dowód zakupu produktu

Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego, w terminie nie dłuższym niż wskazany na karcie produktu, liczonym od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego. Realizacja zamówienia obejmującego kilka produktów z różnymi terminami realizacji określonymi na kartach produktów, następuje w najdłuższym terminie wynikającym z w/w kart produktów, liczonym również od zaksięgowania pełnej wpłaty na koncie Sprzedającego.

Produkt wysyłany jest do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania produktu.

4.  PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie      14 dni, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 art. 34 ust. 2 i art. 35 Prawa konsumenckiego.

Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu dostępnym pod adresem sklepu/formularz_zwrotu lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z formularza, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu  przed jego upływem.

Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w art. 38 Prawa konsumenckiego, w szczególności, gdy cena produktu zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w niniejszym pkt 4 stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5.  RĘKOJMIA

Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostaje przez Strony wyłączona. Jeżeli kupującym jest Konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w przypadkach określonych w przepisach szczególnych.

Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

Zawarte w Dziale II Tytułu XI Księgi trzeciej Kodeksu cywilnego przepisy dotyczące konsumenta, z wyjątkiem art. 558 § 1 zdanie drugie Kodeksu cywilnego, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przepisów art. 563 Kodeksu cywilnego oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego dotyczących kupującego nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedający jest obowiązany wymienić produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

Jeżeli Konsument zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.  POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH :

Składając zamówienie w sklepie Sprzedającego Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji umowy sprzedaży. Podanie przez Kupującego danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Kupującego na ich podanie.

Przekazywane przez Kupującego dane osobowe stanowią niezbędne minimum do należytego wykonania umowy przez Sprzedającego i są wykorzystywane wyłącznie w celu:  a) realizacji umowy,  b) informowania o nowych towarach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep, jeśli Kupujący wyrazi na to zgodę.

Dane osobowe Kupującego są chronione zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1781 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego – Polityka prywatności.

Administratorem danych osobowych uzyskanych przez Sprzedającego w związku ze złożeniem zamówienia przez Kupującego jest Sprzedający. Dane te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim do celów marketingowych ani żadnych innych celów. W każdym momencie Kupującemu przysługuje prawo dostępu, poprawiania i usunięcia swoich danych osobowych. W celu realizacji tych uprawnień Kupujący może skontaktować się z Administratorem wysyłając        e-mail na adres: kontakt@okonadziecko.pl

7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. W przypadku niezgodności jakichkolwiek postanowień Regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający zobowiązuje się stosować, w miejsce tych postanowień, obowiązujące aktualnie prawo.

Copyright © 2024 Oko na dziecko. Realizacja GrupaLucrum